રાજ્યની પ્રાથમિક શિક્ષણનો વહીવટ સંભાળતી અધિક્રુત નગરપાલિકા હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોના પગાર ભથ્થાની
ગ્રાન્ટના પ્રવતૅમાન ધોરણોમાં સુધારો કરી ૧૦૦% ગ્રાન્ટ આપવા બાબત.
Tharav No.  - NSM/1013/3/Ch
File :
http://gujarat-education.gov.in/education/Portal/News/199_1_GR%20Ch%208213.pdf
Website : http://gujarat-education.gov.in/education/
 
Top